Падведзены вынікі конкурсы на лепшае асвятленне ў СМІ тэмы аховы

Новости

Дэ­парт­амент ахо­вы ра­зам з рэ­дак­цы­яй га­зе­ты «Звяз­да» пад­вёў вы­ні­кі кон­кур­су на леп­шае асвят­лен­не тэ­мы ахо­вы ў срод­ках ма­са­вай ін­фар­ма­цыі.

У за­ле Ма­ла­дзёж­на­га тэ­ат­ра эст­ра­ды воль­ных мес­цаў не бы­ло. Пад­час пры­мер­ка­ва­на­га да Дня бе­ла­рус­кай мі­лі­цыі ме­ра­пры­ем­ства пал­коў­нік Ва­дзім Сі­ня­ўскі, на­чаль­нік Дэ­парт­амен­та ахо­вы, уз­на­га­родж­ваў су­пра­цоў­ні­каў ве­дам­ства за доб­рую і ад­да­ную служ­бу ай­чын­най мі­лі­цыі. Ад­зна­чыў і тыя срод­кі ма­са­вай ін­фар­ма­цыі, якія ак­тыў­на асвят­ля­юць пра­цу ахоў­ні­каў.

Пас­ля афі­цый­най част­кі гле­да­чоў ча­каў кан­цэрт з удзе­лам эст­рад­ных вы­ка­наў­цаў.

ЗвяздаТеги:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *