Колькі гадоў дастаткова для студэнта, каб навучыцца журналiстыцы — 4 альбо 5?

Статьи

У Дзень роднай мовы сярод выкладчыкаў і студэнтаў журфака разгарнуліся дэбаты на тэму, колькі гадоў усё ж такі дастаткова для вучобы менавіта ў Інстытуце журналістыкі – чатыры ці пяць?

Слушнасць пераходу на чатырохга­довы тэрмін навучання адстойвалі Ана­толь Іванавіч Салаўёў, выкладчык кафе­дры інфармацыі і камунікацыі, кандыдат філалагічных навук, дацэнт; Аляксандр Чарнуха, выпускнік Інстытута журналі­стыкі БДУ, супрацоўнік «Народнай га­зеты»; Антаніна Станкевіч, студэнтка 4 курса; Уладзіслаў Скобля, студэнт 2 курса. За захаванне існуючай пяціга­довай сістэмы выказаліся Вольга Міхай­лаўна Самусевіч, намеснік дырэктара Інстытута журналістыкі, кандыдат філа­лагічных навук, дацэнт; Уладзімір Анд­рэевіч Сцяпанаў, выкладчык кафедры сацыялогіі журналістыкі; Ідрак Мерзалі­задэ, студэнт 3 курса; Святлана Мату­севіч, студэнтка 1 курса.

ЧАТЫРЫ. ЗА

Анатоль Іванавіч Салаўёў:

– На Захадзе вышэйшая адукацыя складаецца з двух цыклаў. Спачатку тры гады бакалаўрыята – і ты атрымліваеш дыплом. Калі хочаш, працягваеш вучыц­ца. Яшчэ два гады – і маеш ступень.

Уладзіслаў Скобля:

– Еўрапейская сістэма даўно дзей­нічае і даказала сваю эфектыўнасць. Навошта вынаходзіць ровар, чаму б не пайсці па пракладзенай дарожцы? Сту­дэнты здаюць сесію і атрымліваюць крэ­дыты па выніках сваёй працы за наву­чальны год. А атрымаць іх можна толькі пасля выканання пэўных заданняў. Таму павышаецца неабходнасць і значнасць самастойнай працы студэнтаў. Тэрмін навучання даволі лёгка паменшыць за кошт скарачэння філалагічных дысцы­плін. Пяты год – бар’ер для студэнтаў з іншых краін, дзе дзейнічае не такая сістэма. Плюс чатыры гады вучобы і эка­намічна выгадныя.

Аляксандр Чарнуха:

– Студэнты Інстытута журналістыкі падзяляюцца на два лагеры: адны з га­лавой акунаюцца ў практыку, другія ж –цягнуць тэорыю і забываюць пра пра­ктыку. Першыя пачынаюць прагульваць заняткі, таму што ўжо спрабуюць сябе непасрэдна на нейкім працоўным мес­цы. А са студэнта-тэарэтыка не заўсёды атрымліваецца добры журналіст.

Антаніна Станкевіч:

– У раскладзе ёсць шмат дысцыплін, якія ў жыцці нам і не зусім патрэбныя – тыя ж экалогія ці энэргазахаванне. І зусім мала заняткаў па спецыяльных дысцы­плінах, напрыклад, па вёрстцы, выпуску вучэбнай газеты.

СУПРАЦЬ ЧАТЫРОХ

Святлана Матусевіч:

– Ніколі загадзя не ад­гадаеш, веды з якой галіны табе будуць жыццёва не­абходныя. Я адчула гэта на сабе: зусім нядаўна мне спа­трэбіліся веды па экалогіі. Тэорыя наогул вельмі важная.

Ідрак Мерзалізадэ:

– Я лічу, што галоўнае – гэта зусім не вучоба, а тыя людзі, якія з’яўляюцца падчас гэтой вучобы. Напрыклад, я знайшоў сяброў у сценах Ін­стытута, і не хачу з імі так хут­ка развітвацца. Ці ж хочацца вам скараціць гэты час?

Вольга Міхайлаўна Самусевіч:

– Хочаце скараціць тэрмін навучання – мы перанясём вашу практыку з верасня на лета. Вось ужо мінус пяць месяцаў. Замест адпачынку будзеце практыкавацца, пра­цаваць.

Не мы прыдумалі агульна­адукацыйныя прадметы, якія ёсць у праграме, гэта ўсё ідзе зверху. Калі мы будзем скара­чаць дысцыпліны, то толькі патрэбныя вам вёрстку, вы­пуск вучэбнай газеты і іншыя спецыяльныя прадметы.

Адрозненне нас ад Еўро­пы ў тым, што там дысцыплі­ны, якія вывучаліся ў школе, ніколі не будуць ва ўніверсітэ­це. Таму нам, каб скараціць на год навучанне, патрэбна змяняць не толькі сістэму вышэйшай адукацыі, а і да-школьнага выхавання.

За кошт скарачэння тэр­міну навучання аплата не паменшыцца. Яна залежыць ад колькасці часоў. Атрыма­ецца так, што ў год будзеце плаціць болей, чым зараз. Выкладчыкаў мы таксама не можам выгнаць на вуліцу.

Вясной складаецца план на наступны вучэбны год. Калі вам нешта не падабаецца, прыходзьце, прапаноўвай­це – мае дзверы адчыненыя. Вы добра ведаеце сітуацыю з вышэйшай матэматыкай.

«НЕ ТРЭБА ПАРАЗІТАВАЦЬ»

Не змагла змаўчаць Ніна Ціханаўна Фральцова, доктар філалагічных навук, пра­фесар. Яна падтрымала каманду прыхільнікаў чаты­рохгадовага навучання:

– Перад вамі чалавек з глыбокай старажытнасці. У свой час я скончыла журфак за чатыры гады. І, як бачы­це, давучылася да звання прафесара. Да і ўвогуле з нашага выпуску атрымалася шмат добрых журналістаў. Напрыклад, Аляксандр Град­зюшка (старэйшы). Я лічу, што неабходна скараціць тэрмін навучання да чатырох гадоў. Не трэба паразітаваць.Студэнты зараз нецікавыя, іх немагчыма слухаць на экза­мене. Іх не цікава чытаць у га­зетах і слухаць па тэлебачан­ні і радыё. Як пісалі са школы з арфаграфічнымі памылкамі, так і працягваюць гэта рабіць. Праўда, не ўсе. Ёсць і здоль­ныя студэнты.

«ЖУРНАЛІСТ ЧАСАМ ГОРШ ЗА МЕДЫКА»

Узнімалася пытанне аб тым, што практыка для жур­наліста – гэта галоўнае. Але паглядзім на медыцынскі ўні­версітэт, там таксама вялікая ўвага надаецца практыцы. І вучацца яны болей, чым мы. «Можа, давайце займацца практыкай?» – прагучала пы­танне ад аўдыторыі да каман­ды, якая выступала за чаты­ры гады вучобы.

– Ад працы дрэннага жур­наліста яшчэ ніхто не памёр. А калі працуе дрэнны доктар – гэта насамрэч дрэнна, – пачала адказваць Антаніна Станкевіч.

Аднак ёй запярэчыла Воль­га Аляксандраўна Горбач, дацэнт кафедры стылістыкі і літаратурнага рэдагавання, кан­дыдат філалагічных навук:

– Каб усё ведаць, вам па­трэбная ўніверсітэцкая аду­кацыя, усебаковая, базавая. Тая ж логіка. Колькі вучыцеся, а лагічна будаваць свае вы­казванні не можаце. Курса­выя і дыпломныя працы піша­це з нелагічна пабудаванымі думкамі.

«УСЯМУ ВІНОЙ НЕАСЭНСАВАНЫ ВЫБАР»

Выказалася і Аксана Пятроўна Бязлепкіна, да­цэнт кафедры літаратурна-мастацкай крытыкі, кандыдат філалагічных навук:

– Пяцігодовую адукацыю на ўзроўні філасофіі, логікі і прадметаў агульнаадукацый­нага кшталту насамрэч 40% нашых студэтаў не ў стане за­своіць па сваім развіцці. І па­чынаюцца пакуты з таго, што «нам гэта не патрэбна». Калі чалавек не можа зразумець, яму гэта сапраўды не патрэб­на. Праблема нашай краіны заключаецца ў тым, што дзеці вымушаны ў сямнацаць год рабіць прафесійны выбар. Калі б быў нейкі механізм, які даваў магчымасць пасля шко­лы год ці два папрактыкавац­ца і тады зрабіць выбар, было б лепей. Прафесійны выбар для значнай колькасці сту­дэнтаў робяць бацькі – яны аплачваюць вучобу і таму вырашаюць, дзе хто будзе вучыцца. Чалавек вучыцца два ці тры гады, і настае час сталення. Вы становіцеся разумнымі ў пэўным ўзрос­це, і ў гэты момант вы раз­умееце, што выбралі не тую спецыяльнасць. Хочаце быць таленавітым журналістам – атрымалі іншую адукацыю, ід­зіце на перападрыхтоўку, два гады. А калі мы хочам, каб журналісцкая адукацыя была ўніверсітэцкай, тут ідзе гавор­ка пра масавую вышэйшую адукацыю, адрознівацца мы будзем перападрыхтоўкай, кандыдацкай ступенню. Кож­ны чалавек мусіць атрымаць вышэйшую адукацыю. Гэта становіцца масавым для ўсіх.

Ганна Іванаўна Басава, дэкан факультэта павышэння кваліфікацыі і перападрых­тоўкі, кандыдат філалагічных навук, дацэнт:

– Ельскі ўніверсітэт у ЗША набірае 250 чалавек, але да першай сесіі застаецца ўсяго 50. Гэта натуральны адбор. Бя­руць адпаведна па выніках таго, як вы закончылі школу. А потым вызначаюць – можаце вы ву­чыцца ці не. У нас гэта лагодна. Асэнсаванне прыходзіць толькі на чацвёртым-пятым курсе. Вы пасталелі. Ва ўсім свеце чала­век сталым лічыца толькі ў двац­цаць адзін год.

За мяжой вучацца не дзе­сяць семестраў. У іх тэрмін па шаснаццаць, па дваццаць се­местраў. Да дваццаці васьмі га­доў. У нас ужо ў гэтым узросце можна рыхтавацца да пенсіі. Але іх забяспечвае дзяржава, падтрымлівае грашова. Сваімі ведамі і самастойнай працай студэнты набіраюць адпавед­ную колькасць крэдытаў. Сама­стойная праца – гэта звяртанне да самасвядомасці студэнта, яго самаадчуванне як асобы. Усе нашыя праблемы ад не­асэнсаванага выбару. Бацькі бяруць за руку і прыводзяць вучыцца, аплачваюць гэтую вучобу. Інстытут журналістыкі адзіны ў краіне. У нас цыкліч­ная падрыхтоўка. Спачат­ку абітурыенты прыходзяць на курсы, у школу журналісты­кі. А тады ро­бяць асэнса­ваны выбар. Правучыліся пяць гадоў, а затым пры­ходзяць на перападрых­тоўку. Два гады – і дыплом аб перапа­дрыхтоўцы. Не дабралі чагось­ці на камунікацыі, – калі ласка, рыхтуем прэс-сакратароў. Ёсць і літаратурна-мастацкая твор­часць, інтэрнэт-журналісты­ка, фотажурналістыка. І гэтая сістэма сябе апраўдвае. Я жа­даю вам не на ўсё жыццё атры­маць гэты адзіны дыплом, а адчуваць неабходнасць павя­лічваць свае веды пастаянна.

«ДОЙДУЦЬ САМЫЯ ЛЕПШЫЯ»

Вольга Міхайлаўна Самусевіч:

– План прыёму ў Інстытут журналістыкі прадумваецца і пішацца яшчэ ў снежні. Кожны год лічбы розныя. Спачатку мы ставім значна менш, чым атрымліваецца ў выніку, бо канчаткова план зацвярджае рэктар. Адразу ж колькасць абітурыентаў павялічваецца ў два разы. Гэта дае магчы­масць нават самым слабень­кім трапіць на платнае наву­чанне. І праблема ў тым, што тыя, хто ледзь-ледзь сталі студэнтамі, не спраўляюцца з праграмай, таму такая коль­касць адлічаных. Міністэрст­ва адука­цыі ставіць пытанне перад Ін­стытутам зарабля­ць грошы самім. На чым? Се­яць пойдзем, палоць?! Але, калі вы не спраўляецеся, цяг­нуць вас ніхто не будзе, да пабачэння. І да дыплома дой­дуць самыя лепшыя.

«ХОДУ НАЗАД НЯМА»

І апошняе пытанне да ўд­зельнікаў дэбатаў: «Калі ўсё ж такі зменшаць тэрмін на­вучання да 4 гадоў, ці можна будзе абараніць тое, што ёсць зараз?»

Ідрак Мерзалізадэ:

– Што нам замінае тады ўвогуле не наведваць занят­кі? Гэта заўважаць, і ўсё вер­нецца. Усё залежыць ад нас. Калі на Захадзе павялічылі кошт навучання на некалькі працэнтаў, людзі выйшлі на вуліцы. Гэта дэманструе ак­тыўнасць, зацікаўленнасць. І так павінна быць.

Андрэй Карэлін, студэнт 4 курса, глядач:

– Прапанова Вольгі Мі­хайлаўны наконт студэнцкага ўплыву на штогадовы план здаецца мне вельмі важнай. Другі год мы ладзім дэбаты з удзелам выкладчыкаў, і другі год я ў захапленні ад шчыра­сці гэтых размоў і іх вынікаў! Асабліва важна прыслухацца да меркавання выпускнікоў і студэнтаў-старшакурснікаў, якія наведвалі ўсе заняткі і мелі выдатную паспяховас­ць: іх прапановы ў апошнюю чаргу заангажаваныя лянотай і марамі зрабіць мінімум для таго, каб атрымаць максімум.

Дзіўна атрымліваецца: пытанне, КОЛЬКІ мы тут ву­чымся, выходзіць на першы план у той час, калі не ўсе яшчэ шчыра адказалі сабе на пытанне НАВОШТА? Між іншым, з’явіцца адказ на дру­гое пытанне – страціць сваю прынцыповасць першае. І ўвага сканцэнтруецца на пра­блемах сістэмных, якія з пяці­годкі ў пяцігодку пераходзяць у новы стандарт. Размова пра адэкватную ратацыю дысцы­плін па курсах (наколькі эфек­тыўна ствараць вучэбныя газеты і перадачы раней за вывучэнне вёрсткі ды манта­жа? ці трэба пераносіць вы­вучэнне эканамічнай тэорыі з 1-га курса на старэйшы? ды інш.), размова пра скаса­ванне дублюючых, па сутнас­ці, прадметаў, нарэшце, пра нейкі адаптацыйны вучэбны кампанент для студэнтаў, якія студэнтамі сталі, набраўшы каля 250 балаў з 500 магчы­мых… Вось што сапраўды важна, на мой погляд.

Вольга Міхайлаўна Са­мусевіч:

– Наступны год завяршае адукацыйны стандарт на пяць гадоў. Тыя людзі, якія зараз ву­чацца, і тыя, хто яшчэ паступя­ць ў гэтым годзе, будуць вучыц­ца пяць год, якія запланаваны ў гэтым стандарце. Але ў наступ­ным годзе мы пішам новы стан­дарт па кожнай спецыяльнасці. І зараз ідзе актыўная размова пра тое, што тэрмін усё ж такі будзе скарочаны. І вы нічога не зможаце зрабіць. І нават калі вы зараз пераканаецеся, што пяць гадоў – добра, гэта ні­чога не зменіць. Мая пазыцыя: мы хочам, каб максімальна до­бра было вам, а для гэтага вы павінны быць больш актыўны­мі. Вы лепш ведаеце, што вам трэба і як вам трэба. Інакш буду рабіць, як падабаецца мне. Калі скароцяць год, вы хутчэй пасталееце, станеце дарослы­мі, развітаецеся з сябрамі. Мы ж не можам адкрыць вашу «ка­робачку» і туды ўкласці веды – вы ж не камп’ютары. Але тыя, хто жадае нешта ўзяць, гэта возьмуць. І за тры гады, і за пяць. Засяродзьце сваю ўва­гу на тым, для чаго вы да нас ходзіце.

Марыя ЕФІМОВІЧ, студэнцкая газета Iнстытута журналiстыкi БДУ «ЖурФАКТЫ» 

————————————

Дарэчы

Напачатку дэбатаў 62% аўдыторыі прагаласавалі за скарачэнне тэрміну навучання ў Інстытуце журналістыкі да чатырох гадоў. Суадносна, 38% прысутных былі за за­хаванне існуючых часавых стандартаў.

Пасля дэбатаў за чатырохгадовае навучанне прага­ласавала ўсяго 23% прысутных. 98% аўдыторыі адзначы­лі, што больш пераконлівай была каманад ,якая выстапала за пяць гадоў навучання.Теги:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *